fbpx

Aurora-w drodze do siebie.

Zapiski Aurory

Regulamin

Nazywam się Sylwia Kulesza i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem sklepu dostępnego pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/sklep/
Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłaś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowana moimi produktami.
Tu znajdziesz moje dane rejestrowe: Akademia Aurory, ul Elektryczna 1/3 l.216, 15-080 Białystok, NIP: 7231549238
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.


W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail
warsztaty@zapiskiaurory.pl
Tel : 733118322
Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

Sylwia Kulesza

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Produkt Cyfrowy – produkt elektroniczny: e-book, kurs, film z nagraniem, webinar dostępny na platformie sprzedażowe sklepu pod adresem https://zapiskiaurory.pl/sklep/
 4. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Nabywana przez Kupującego w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Sklepie.
 5. Operator Płatności – tpay,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/regulamin/
 7. Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem https://zapiskiaurory.pl/sklep/ ,
 8. Cena początkowa – Cena w której pojawił się Produkt w Sklepie.
 9. Najniższa Cena ostatnio- cena w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 10. Cena Promocyjna – Najniższa Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem
  przez Sklep.
 11. Sprzedawca – Sylwia Kulesza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Akademia
  Aurory”, ul. Elektryczna 1/3 l.216, 15-080 Białystok, NIP: 7231549238

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
  Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail warsztaty@zapiskiaurory.pl.
 6. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyła danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu.
 8. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  – dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „kup teraz”,
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie dokonywał wcześniej zakupów, zostanie mu założone konto w Sklepie, które jest jednocześnie kontem na platformie szkoleniowej
  – zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Sprzedawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Sprzedawcę na adres email wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. 
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Dostawa produktu elektronicznego

Po dokonaniu zakupu kupujący otrzyma wiadomość email z danymi logowania do platformy, na której w zakładce „moje kursy” znajdzie zakupione przez siebie produkty. Przy kolejnych zakupach dane logowania pozostają te same. Każdy zakupiony produkt elektroniczny (kurs, warsztaty, webinar) jest dostępny dla kupującego przez 1 rok od momentu zakupu, chyba że opis produktu zakłada inaczej (np. w przypadku pakietu webinarów).

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/wp-content/uploads/2020/05/Formularz-oświadczenia-o-odstąpieniu-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://zapiskiaurory.pl/wp-content/uploads/2019/08/formularz-reklamacyjny-Spirala-%c5%bbycia.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9
Treści i Produkty Cyfrowe

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści rozwojowych, coachingowych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Sprzedający dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres email wskazany podczas składania.
 3. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.
 4. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Treści zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy i zapłaty Ceny.
 5. Po zakupie Produktu cyfrowego lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

§ 10
Niezgodność Produktu cyfrowego z umową

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym (na adres e-mail) określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.
 3. W pierwszej kolejności, jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową, a Sprzedający może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe do wykonania lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający i jeśli jest taka możliwość załatwia to w jak najszybszym terminie.
 4. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową to Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy jeśli :
  – Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
  – Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową
  – Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową.
 5. Sprzedający odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 6. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie niezgodności z Umową. Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 , art. 554 w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 556(4) i art. 576(5)Ustawy kodeks cywilny.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://warsztaty.zapiskiaurory.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są w linkach znajdujących się
  poniżej Regulaminu.

Regulamin obowiązujący przed aktualizacją 1.01.2023.

Regulamin newsletter

 1. Za pośrednictwem Strony, Sklep umożliwia Użytkownikowi Strony zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza w zamian swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 3. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
 4. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 5. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy, aktualny system operacyjny,
  3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików
  cookies,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Odstąpienie od umowy i reklamacje

Użytkownik może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 • Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
 • brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
 • brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpieni od umowy
 • z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika
 1. W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem e -mail warsztaty@zapiskiaurory.pl
 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sylwia Kulesza, prowadząca działalność Akademia Aurory pod adresem ul. Elektryczna 1/3 l.215, 15-080 Białystok, NIP: 7231549238
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera.
 6. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując
  rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
 9. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies https://zapiskiaurory.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora
Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.